Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  


STAP 2: TECHNIEKKEUZE

De keuzeassistent helpt met het inschatten van de resultaatverwachting van een geofysisch onderzoek in de archeologie.
Voor deze inschatting zijn vier aspecten van belang.
Contrast, ruis en verstoring in het omgevingsmateriaal, herkenbaarheid archeologisch patroon en de vertaling van techniek naar archeologie.

Contrast tussen archeologie en het omgevingsmateriaal

Het contrast is met het voorbeeld van ijsberen goed te beschrijven. De witte ijsbeer in een witte sneeuwvlakte links is lastig te herkennen. Een witte ijsbeer in een groene omgeving rechts is direct herkenbaar.
Zo ook met geofysica. Een met veen gevulde gracht in een veengebied levert een minimaal contrast. Een met veen gevulde gracht in een zandomgeving zal wel een groot contrast opleveren.

 

Ruis en verstoring in het omgevingsmateriaal

In de twee figuren hiernaast is met personen op het strand weergegeven wat ruis doet met data. In de linkerfiguur is de persoon eenvoudig te herkennen op het strand. In de rechterafbeelding is eenzelfde strand met eenzelfde persoon maar dan met heel veel meer andere mensen en objecten. Hierdoor is het zoeken naar de specifieke persoon.
Zo ook in de archeologie. Als de archeologisch-geofysische meting heel klein is en onder sneeuwt onder vele andere metingen zoals verschillende bodemsoorten, etc, dan is de archeologie lastig te herkennen.

 

Herkenbaarheid archeologisch patroon

Patroon is heel belangrijk in het begrijpen van de metingen. Vaak hebben de metingen weinig Contrast en veel Ruis. Dan vormt Patroon de reddende engel.

In het linkerplaatje hiernaast is duidelijk dat er een "50" in het plaatje staat. In de rechterafbeelding zijn vele vlekken te zien die een hoop ruis in het beeld maken en er is minimaal contrast tussen de verschillende vlekken. Toch is ook in dit ruisig beeld duidelijk het cijfer "50" herkenbaar. Dit komt door de patroonherkenning.
Zo ook in de archeologie. Muren vormen lijnen, grachten vormen hoeken, dat zijn patronen die goed herkenbaar zijn.


 

Vertaling van techniek naar archeologie

Het gaat niet om geofysica, het gaat om de archeologie. De meetcontrasten, de ruisonderdrukking en de patroonherkenning moeten na de metingen vertaald worden naar de archeologie. Hiernaast is in beide afbeeldingen te zien dat er een contrast is tussen blauwe vlakken en gele vlakken, er is ruis en er zijn driehoekige patronen herkenbaar. In die zin zijn beide afbeeldingen vergelijkbaar. De foto's vertalend, zal iedereen zien dat de linker figuur speelblokken van kinderen zijn en de rechter figuur de pyramides van Gizeh in Egypte. Zo moet ook in de geofysica het technische, geofysische resultaat vertaald worden naar de archeologie.

 

Meer detailinformatie over deze parameters, zie de verdiepingsmodule   " Contrast, Ruis en Patronen."

De vier bovenstaande uitgangspunten worden in de archeologische assistent ingevuld. In de geautomatiseerde assistent worden archeologische vragen gesteld. Het computerprogramma achter die vragen maakt vervolgens een inschattingen van contrast, ruis, patroon en vertaling en geeft een advies welke geofysische techniek(en) inzetbaar zijn.


De verschillende geofysische onderzoekstechnieken zijn inzetbaar in verschillende fases van de AMZ onderzoekscyclus. In onderstaande tabel is opgenomen welke onderzoekstechniek in welke fase het meeste inzetbaar is. In het kort komt het op het volgende neer: Voor verkennend onderzoek wordt EM ingezet, voor detailering magnetometer, grondradar of weerstandsonderzoek.

 

EM diep/ondiep

Magnetometer

Grondradar

Weerstandsonderzoek

 
Bureauonderzoek - - - -

- Zelden of nooit ingezet

+ Regelmatig ingezet

++ Zeer geschik om in te zetten

Verkennend onderzoek ++ + - -
Karterend onderzoek + ++ ++ ++
Waarderend onderzoek - ++ ++ +
Opgraving + ++ ++ ++  

In onderstaand formulier staan verschillende situaties aangegeven die bij de voorbereiding van het onderzoek verzameld zijn.

Meer detail en specifieke informatie over de situatie en over de onderzoekstechnieken is te vinden door met de muis op het symbooltje te gaan staan.

Als combinatie van bepaalde situaties extra aandacht vragen, dan verschijnt dat in het vakje bij de opmerkingen. Bijvoorbeeld droog weer in zandgebied kan problematisch zijn voor weerstandsmetingen. Terwijl droog weer van zich zelf geen probleem is voor weerstandsmetingen en zandgebied ook niet, is de combinatie wel problematisch.

Deze geofysische keuzeassistent is met de nodige zorg samengesteld uit 3 decenia ervaring in de archeologie met deze meettechnieken. Uiteraard zijn niet alle situaties opgenomen en speelt ook de ervaring van ons hier een rol bij. Deze keuzeassistent is geen definitieve beschrijving, er zijn zeker situatie waarin een onderzoeksmethode toch wel of toch juist niet werkt, zeker bij combinaties van bepaalde situaties. Voor een op maat gesneden inschatting van de situatie, kunt u het best met ArcheoPro contact opnemen via het email adres info@archeopro.nl.

Verdieping:


Hoe wordt de prijs van een geofysisch onderzoek bepaald?
 

Quick Pick. Heel snel, zonder de moeilijke table. Wanneer zet je welke techniek in?
 

Wat maakt geofysisch onderzoek in de stedelijke context zo complex?
 

Welke uitbreidingen zijn mogelijk bij de technieken?
 

Is geofysica de ultieme oplossing?
 

Technische uitleg over Contrast, Ruis en Patroon. Hoe werkt het in de geofysica?
 

Technische uitleg over de werking van EM?
 

Technische uitleg over de werking van Grondradar?
 

Technische uitleg over de werking van magnetometrie?
 

Technische uitleg over de werking van weerstandsmetingen?

Vul in deze keuzeassistent bij de keuzelijstjes de gegevens in die op uw locatie van toepassing zijn. Als een situatie onbekend is, laat deze dan oningevuld.

In de rechter kolommen verschijnt met een kleurcodering of een methode meer of minder geschikt is voor de ingevulde situatie.

Helemaal rechts verschijnen voorbeelden die betrekking hebben op de ingevulde archeologie. Klik op het voorbeeld voor een nadere beschrijving van dat onderzoek.

Kleur Beschrijving geschikheid meetmethode.
Wit Voor deze situatie is nog geen keuze opgegeven in de keuzelijst. Maak een keuze om de geschikheid te zien.
Rood Deze situatie levert bij deze meetmethode geen resultaten, het is zelfs totaal belemmerend voor het onderzoek. Meten met deze meettechniek is niet mogelijk in deze situatie.
Oranje Deze situatie levert problemen op, de resultaten zullen beperkt bruikbaar zijn. Probeer deze situatie te voorkomen.
Geel Deze situatie is niet optimaal. Hou rekening met verstorende factoren die de metingen minder betrouwbaar maken.
Groen Deze situatie werkt prima voor deze meetmethode.
Situatie Keuzelijst EM diep
EM ondiep
Magnetometer
Grondradar
Weerstandsmeter
Archeologie          
Grondsoort          
Weersomstandigheden          
Metaal in de omgeving          
Grondwater          
Terreinsituatie          
Afdekking          
Meetdiepte          
Gevraagd detailniveau          
Diepteinformatie nodig          
Terreingrootte          
Opmerkingen:  

Uit bovenstaande tabel en voorbeelden wordt duidelijk welke geofysische meetmethodes bruikbaar zijn in de opgegeven omstandigheden. Hoe meer vakjes groen of geel gekleurd zijn, hoe beter de methode zal werken, hoe rode of oranjer, hoe minder die methode geschikt is.

Maak hieruit een keuze welke methode het beste werkt gegeven de situatie. Als meerdere technieken geschikt zijn, overleg dan goed wat de beste optie is. Hierbij spelen bijvoorbeeld het beschikbare budget en de beschikbare tijd een rol. Kijk ook naar de AMZ fase van het onderzoek. Bij een verkennend onderzoek zal eerder een algemene methode als EM zinvol zijn om in te zetten terwijl een weerstandsmeter ook zou kunnen. Denk daarbij inzoomend. Pak een groot gebied eerst verkennend aan met bijvoorbeeld EM om dan in te zoomen naar deelgebieden die dan detailerend onderzocht kunnen worden met een weerstandsmeter. Als het mogelijk is, dan is het gebruik van meerdere technieken altijd beter dan het gebruik van een enkele techniek.

Selectie van voorbeelden:

Hieronder enkele ArcheoPro voorbeelden gebaseerd op de archeologieselectie uit de naastgelegen keuzematrix. Klik op het voorbeeld voor meer informatie.
Maak uit de archeologie keuzelijst in de tabel links een keuze om hier geofysische voorbeelden te zien met een uitleg en interpretatie.
Er zijn voor deze selectie nog geen voorbeelden in de website ingevoerd.

Kasteelterrein

Ovens

Greppel verdedigingssysteem 17e eeuw

Kasteelterrein

Kasteel met magnetometer

Kasteelterrein

Kerk

Kerk

Kerk

Zanddonken onder veen

Kasteelterrein

Terechtstellingsplaats

Boerderij

Schachten/putten

Vestingwerken

Prehistorische nederzetting

Vestingwerken

Circulair grachtenstelsel

Verdedigingsschans

Paleolandschap met jachtkampen

Grafheuvels

Romeinse villa

Romeinse stadsmuur

Copyright © 2023              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl