Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Inventariserend VeldOnderzoek (IVO-O)

Bij ieder bouwplan of aanpassing van een bestemmingsplan dient de archeologische paragraaf afgevinkt te worden.

Er zijn situaties waarvoor geen onderzoek nodig is, bijvoorbeeld omdat een terrein een te kleine oppervlakte heeft, er slechts zeer ondiepe bodemingrepen plaatsebben of op een locatie ligt waar geen archeologie verwacht wordt. In deze situaties is geen IVO-O nodig. Of dit geldt voor uw bouwplan, dient uw gemeente aan te geven.

Indien blijkt dat in uw situatie een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is, dan kan ArcheoPro u daarbij van dienst zijn. Een Inventariserend Veldonderzoek kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Bureauonderzoek
  • Verkennend booronderzoek
  • Proefputjes
  • Karterend booronderzoek
  • Oppervlaktekartering
  • Rapportage en advies

Afhankelijk van uw situatie voeren wij de noodzakelijke onderdelen uit.


Bureauonderzoek

Tijdens een bureauonderzoek zoekt ArcheoPro alle relevante gegevens van het plangebied bij elkaar. Het betreft oude kaarten, geologische- en bodemkundige informatie, eerdere archeologische onderzoeken en vondsten uit de omgeving, etc. Op basis hiervan wordt een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens wordt bepaald of veldonderzoek noodzakelijk is en zo ja, welke vorm.

In bijna alle gevallen zal ten minste een verkennend of karterend booronderzoek moeten worden uitgevoerd.

Het bureauonderzoek is de basis voor een goed uitgevoerd veldonderzoek.


Booronderzoek (verkennend of karterend) en eventueel proefputjes

Een booronderzoek kan in twee fasen uitgevoerd worden.

Verkennend booronderzoek dient om de bodemopbouw globaal in kaart te brengen en te bepalen in hoeverre de bodem verstoord is. In sommige gevallen wordt een proefputje gegraven om de bodemopbouw beter te kunnen bekijken. Indien de bodem nog voldoende intact is om archeologische resten te kunnen bevatten, dient vervolgens een karterend booronderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij wordt het boornetwerk verdicht en wordt meestal gebruik gemaakt van boren met een grotere diameter. Het hiermee opgeboorde materiaal wordt gezeefd of zorgvuldig in laagjes afgesneden. Hierbij wordt gezocht naar archeologische indicatoren zoals: aardewerk, houtskool, glas, vuursteen, bot, steen, etc.

Omdat volgens de normen per plangebied een minimaal aantal boring vereist is, boort ArcheoPro op kleine plangebieden al direct in een dichtheid die volstaat voor een karterend booronderzoek volgens de daartoe geldende landelijke leidraad. Hiermee bespaart ArcheoPro u in veel gevallen een tweede fase van het booronderzoek en volstaat ons onderzoek in de meeste gevallen direct om de vergunningverlening voor uw planontwikkeling mogelijk te maken.


Booronderzoek met de guts


Het zeven van de boorkernen


Oppervlaktekartering

Tijdens een oppervlaktekartering wordt het plangebied (veelal een akker) systematisch afgelopen, waarbij het oppervlak geïnspecteerd wordt op de aanwezigheid van archeologische vondsten. Dergelijke vondsten worden verzameld, ingemeten en geregistreerd.


Oppervlaktekartering


Rapportage

Ieder onderzoek wordt afgesloten met een rapport. Dit rapport volstaat om de archeologische paragraaf in uw aanvraag voor een bouwvergunning af te vinken.


ArcheoPro heeft alle technieken in huis om de archeologische vooronderzoeken efficiënt uit te voeren. Op onderzoekslocaties waar (beton)verharding aanwezig is, zal ArcheoPro boorondersteuning inschakelen om door de harde bovenlaag heen te komen. In dit soort situaties is het vaak mogelijk ons archeologisch booronderzoek te combineren met milieukundig booronderzoek.Dit bespaart u tijd en geld. Indien u dit wenst kunnen wij voor u ook een milieukundig bodemonderzoek offreren.

ArcheoPro zal u graag een vrijblijvende offerte doen toekomen voor een IVO-O, al dan niet in combinatie met een milieukundig bodemonderzoek. Hiervoor kunt u contact opnemen met Manuela Orbons.

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl