Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Archeologisch onderzoek

Als onderdeel van de vergunning-verlening voor bouwplannen, natuurontwikkeling en andere ingrepen in de ondergrond is doorgaans archeologisch onderzoek vereist. Ook wordt archeologisch onderzoek gedaan uit nieuwsgierigheid en uit wetenschappelijke oogpunt.

Voor al dit soort archeologische onderzoeken hebben wij specialisten en producten in huis. Wij kennen de weg bij overheden en onderzoeksorganisaties en hebben toegang tot de meest recente onderzoeksgegevens. Onze apparatuur wordt continue up to date gehouden om de archeologische projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onze producten

Archeologische advisering

Heeft u hulp nodig met een archeologisch onderzoek of een bouwaanvraag maar weet u de weg nog niet in de procedures, onze medewerkers kunnen u helpen. Meer informatie op onze specialisatiepagina over archeologische advisering.

 

Archeologisch vooronderzoek

Voorafgaand aan de meeste ruimelijke ingrepen, moet een vooronderzoek uitgevoerd worden conform de RO procedures. Wij kunnen deze voor u uitvoeren; zie onze specialistische pagina over deze IVO onderzoeken

 

Archeologische proefsleuven

Proefsleuven bestaan uit twee delen, een PvE en het gravend onderzoek. Wij kunnen beide voor u verzorgen. Meer informatie over een PVE en informatie over onze proefsleuven

 
 

Specialistisch onderzoek:
Geofysisch onderzoek

Een non-destructieve methode om de archeologie onder de grond te onderzoeken is een bodemscan met specialistische apparatuur. Op zoek naar een verloren kasteel of klooster? Geofysisch onderzoek wordt vaak toegepast bij een dergelijke onderzoeksvraag. ArcheoPro is hierin gespecialiseerd. Zie onze speciale pagina waarin deze onderzoeksmethode uitgewerkt is.

 

Specialistisch onderzoek:
GIS dataverwerking

Bij grotere archeologische onderzoeken worden vaak grote hoeveelheden data verzameld. Het vraagt specialisten om die data systematisch te kunnen opzetten, verwerken, analyseren en te visualiseren. ArcheoPro kan daarbij helpen. Zie onze specialistische pagina.

 

Specialistisch onderzoek:
Bodemmicromorfologisch onderzoek

De bodemopbouw is tijdens archeologische onderzoeken vaak lastig te begrijpen. Voor bepaalde archeologische vraagstellingen zou je graag met de microscoop de bodem willen bekijken. Wij hebben specialisten die dat uit kunnen voeren die daarbij bijdragen aan de resultaten van een extern onderzoeksteam. Zie onze specialisten pagina.

 

Specialistisch onderzoek:
Fysisch geografisch onderzoek

Bij veel archeologische onderzoeken moet ook de fysische geografie van het gebied in kaart worden gebracht. Onze specialisten kunnen daar bij het archeologisch onderzoek voor zorgdragen en de fysisch geografische paragraaf voor hun rekening nemen. Zie onze specialisten pagina

Vraag online een offerte aan met ons internet invulformulier.

Het ArcheoPro profiel

Geen onnodig onderzoek

ArcheoPro stelt zich tot doel om onnodig archeologisch onderzoek te voorkomen

Opgraving vermijdend

Opgraven is duur. Wij helpen met het zoek alternatieven.

Wij kennen de RO procedures.

ArcheoPro voert overleg in een vroegtijdig stadium met bevoegde overheid en de opdrachtgever om samen tot een goed onderzoek te komen.

Advies op Maat

Wij streven naar een doelgerichte aanpak waardoor vervolgstappen zoals aanvullend boor- en/of proefsleuvenonderzoek veelal tot een minimum beperkt of zelfs vermeden kunnen worden.

Wat onderscheidt ons van anderen

Door deze gedegen aanpak voorkomen we vaak dat meerdere fasen van onderzoek (met een steeds hogere intensiteit) nodig zijn, of dat de bevoegde overheid met onverwachte (aanvullende) eisen komt. Dit spaart niet alleen kosten maar ook tijd uit waardoor vertraging van de planprocedure tot een minimum beperkt kan worden. Sinds enkele jaren zijn er partijen actief die voor een relatief lage prijs archeologische vooronderzoek aanbieden. In veel gevallen wordt in deze onderzoeken vaak geen rekening gehouden met uw specifieke plannen en de aanvullende eisen van de betreffende bevoegde overheid. Hierdoor kunt u gemakkelijk voor onaangename verassingen komen te staan die kunnen leiden tot aanzienlijke meerkosten en vertragingen.

 

ArcheoPro heeft geen belang bij opgravingen

Wij hebben er bewust voor gekozen om geen opgravingen te doen. Wij hebben dan ook geen belang bij het adviseren van dit type onderzoek. Liever zorgen wij ervoor dat door planaanpassing een opgraving vermeden wordt. De ervaring leert namelijk dat de kosten die gepaard gaan met een planaanpassing, zoals ophogen, minder diep verstoren, verschuiven bouwvlak, ander fundatiemethode, etc., vaak lager uitvallen dan het laten opgraven van archeologische waarden. Bovendien is het in lijn met de Nederlandse wetgeving die beoogd om archeologische waarden zoveel mogelijk in situ te behouden voor het nageslacht.

 

Voorbeeldonderzoeken

Op deze speciale pagina hebben we een aantal projecten uit de praktijk uitgewerkt om te laten zien hoe een onderzoek in zijn werk gaat en wat u kunt verwachten.

Milieukunde explosieven, flora-fauna en andere RO onderzoeken

Indien gewenst verzorgen wij in samenwerking met onze partners ook andere noodzakelijke onderzoeken zoals milieukundig bodemonderzoek, flora- en fauna onderzoek, infiltratieonderzoek, geluidsonderzoek etc. U heeft dan met slechts één aanspreekpunt te maken zodat u veel tijdverlies en rompslomp bespaart blijft. Met name de combinatie van milieukundig bodemonderzoek en archeologisch booronderzoek kan tot besparing van (doorloop)tijd en kosten leiden.

Certificatie

ArcheoPro heeft sinds 2005 een vergunning voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Deze vergunning is in juni 2017 vervangen door een certificaat onder BRL-4000.

Al onze archeologen zijn gecertificeerde senior-actoren en hebben tientallen jaren ervaring in hun vakgebied.

PASTA cursus Geofysica voor Archeologen

Onze specialist Joep Orbons verzorgt op 18 mei 2022 de eerste cursus geofysica voor archeologen. Meer informatie over deze cursus en hoe in te schrijven kan via de PASTA website

Prehistorische vuursteenmijn Rijckholt

ArcheoPro sponsort en geeft archeologische ondersteuning aan vrijwilligersorganisatie Stichting ir. D.C. van Schaik die de wereldberoemde prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt beheert en voor bezoek toegankelijk maakt. Meer informatie over deze prehistorische vuursteenmijn.

Internationale netwerken

ArcheoPro maakt deel uit van diverse internationale netwerken

International Society for Archaeological Prospection (ISAP)

ArchaeoLandscapes International

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl