Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  


STAP 3: VELDPLANNING

Maak een inschatting van het resultaat. Deze stap is lastig en vereist veel ervaring. Hopelijk is de kleurenkaart voor deze stap hierbij behulpzaam

Hoge resultaatverwachting

Onduidelijke resultaatverwachting

Lage resultaatverwachting

In de tabel bij stap 2 zijn de meeste hokjes onder de meettechniek groen gekleurd, een enkele mag geel zijn. Dan lijkt de situatie ideaal voor de gekozen geofysische onderzoekstechniek(en).

Heel vaak zullen de kleuren een menging zijn van enkele groene, een paar gele en een enkel oranje vakje. Als de oranje vakjes niet weggewerkt kunnen worden om de resultaatverwachting te vergroten, dan is het lastig een resultaatverwachting te geven. De meting kan een bruikbaar resultaat opleveren maar de meting kan ook geen bruikbaar resultaat opleveren.

Als de hokjes rood zijn is deze meettechniek niet inzetbaar. Er zal dan geen zinvol resultaat kunnen bereikt worden.
Ook als vele hokjes oranje of geel zijn en slechts een enkele is groen, dan is de kans op een goed resultaat niet zo hoog. Probeer de oranje en gele condities naar geel of groen te brengen. Als er bijvoorbeeld een oranje vakje bij omgevingsmetaal staat, probeer dan te regelen dat tijdens het onderzoek het metaal weg is om de resultaatverwachting te verhogen.

Bij een hoge resultaatverwachting kan geadviseerd worden om het veldwerk uit te voeren.

Adviseer een testdag te doen zodat de methode getest kan worden en gekeken kan worden of alles werkt zoals bedacht en de archeologische vraagstelling beantwoord kan worden. De kosten blijven beperkt en na de testdag kan besloten worden om het hele onderzoek uit te voeren of het geofysisch onderzoek te staken.

Geef het advies om geen geofysisch onderzoek te doen in de gegeven situatie. De resultaten zullen tegen vallen. De tijd en energie kan beter aan andere prospectieve technieken besteed worden.

Hieronder zijn de verschillende technieken zichtbaar.

 
CMD miniexplorer, ondiep EM onderzoek
 
CMD explorer, diep EM onderzoek
 
Magnetometer onderzoek met Grad601
 
Grondradaronderzoek
 
Weerstandsonderzoek met de RM15

Maak een inschatting van de snelheid van meten: Hoeveel hectare kan tijdens een onderzoeksdag onderzocht worden? De beantwoording van deze vraag hangt van twee factoren af. Welk detailniveau moet beantwoord worden en hoe efficient kan op de onderzoekslocatie gemeten worden.

Detailniveau

EM diep

EM ondiep

Magnetometingen

Grondradar

Weerstandsmetingen

Hoog. Ik wil alle kleine details van de archeologie weten Methode niet geschikt Ongeveer 1 hectare per dag Ongeveer 1 hectare per dag Ongeveer 1 hectare per dag Ongeveer 0.1 a 0.2 hectare per dag
Medium. Ik hoef niet alle details maar wil wel weten hoe de archeologie in elkaar zit Enkele hectares per dag Enkele hectares per dag 1 a 2 hectare per dag 1 a 2 hectare per dag 0.5 ha per dag
Laag. Het gaat mij om een globaal beeld van de onderzoekslocatie Vele hectares per dag Vele hectares per dag 2 a 4 ha per dag 2 a 4 ha per dag 1 a 2 ha per dag, gebruik liever EM

De hierboven genoemde meetsnelheid gaat uit van een ideale terreinsituatie: een gemaaid weiland, zonder bomen, struiken, sloten of andere obstakels

Vertragende factoren:

Vers geploegde akker, maisstoppels, gewas hoger dan enkelhoogte. Deze factoren halveren de snelheid. Obstakels zoals bomen, struiken, schuurtjes, bomen met boombeschermers, perkjes, prikkeldraad. Deze factoren halveren de snelheid.
Speciale terreinomstandigheden zoals hoekjes en stroken in het terrein of steile hellingen werken vertragend. EM metingen worden meestal met GPS uitgevoerd. Als een onderzoeksperceel onder bomen ligt, inpandig is of pal naast hoge gebouwen staat, wordt het GPS signaal afgeblokt en moet met meetlinten gewerkt worden hetgeen ook vertragend werkt.
Meerdere kleine perceeltjes samen is meer werk dan een groot perceel van dezelfde gezamenlijke omvang omdat de meetsystemen iedere keer opnieuw opgezet moeten worden. Tussentijdse uitlezen. De meetdata wordt in de instrumenten opgeslagen en zijn meestal een kwartier na de laatste meting al op een laptop zichtbaar te maken, als eerste, ruwe, onbewerkte data. Tussentijds uitlezen kan nuttig zijn om te beslissen welke richting verder gemeten moet worden, maar zorgt er wel voor dat minder gemeten kan worden.
Bezoek van geïntereseerden. Het is heel belangrijk om mensen te informeren over archeologisch onderzoek, mensen vinden dat heel interresant. Zeker als met metingen de verborgen archeologie zichtbaar gemaakt wordt, is dat heel boeiend. Het houdt echter wel heel erg op. Daarom kan, als er publieke belangstelling is, dit het beste op een vast moment gedaan worden, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze als de ochtenddata tussentijds uitgelezen en bekeken wordt. Dan kan ook goed uitleg gegeven worden over de onderzoeksmethode en ontstaat geen extra vertraging tijdens het onderzoek. Dieren of verkeer in het onderzoeksgebied kan ook vertragend werken. Sommige dieren zijn heel nieuwsgierig en komen naar de operator toe voor aandacht. Ook zijn meetlinten en kabels vaak interresant en wordt de eetbaarheid daarvan uitgeprobeerd. Het weghouden van dieren vraagt dan aandacht en werkt vertragend.

  Geofysisch onderzoek in een stedelijke context vraagt een speciale aanpak.

Verdieping:


Hoe wordt de prijs van een geofysisch onderzoek bepaald?
 

Wat maakt geofysisch onderzoek in de stedelijke context zo complex?
Copyright © 2023              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl