Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Archeologische advisering

Voor de ontwikkeling van uw (bouw)plannen heeft u te maken met de verplichting om archeologisch vooronderzoek (IVO) te laten verrichten. ArcheoPro adviseert u hierover en helpt u door de te volgen stappen. In eerste instantie hoeft u hiervoor niets anders te doen dan het indienen van een offerte-aanvraag. Een email aan info@archeopro.nl met een schets van de plannen en de geplande bodemverstoringsdiepte is het belangrijkste dat wij nodig hebben.
ArcheoProvoert altijd een quickscan uit, we kijken dan direct of op de door u aangeleverde locatie werkelijk archeologisch onderzoek benodigd is. Als er geen archeologisch onderzoek nodig is, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en heeft u geen kosten voor een archeologische quickscan. U ontvangt dan een brief dat een archeologisch onderzoek niet nodig is, deze brief kunt u dan bij uw bouwvergunning bijvoegen zodat het deel archeologie afgevinkt kan worden.

Indien wel een archeologisch vooronderzoek benodigd is, ontvangt u van ons snel een passende offerte.
Door de doeltreffende aanpak van onze zeer ervaren medewerkers en het nagenoeg ontbreken van overheadkosten, bieden wij het benodigde onderzoek voor een zeer scherpe prijs.
ArcheoPro is er op gericht om u zo snel mogelijk door uw archeologische onderzoeks-verplichting heen te helpen. Onze onderzoeken zijn derhalve zeer volledig en vergen zelden vervolgstappen. We doen dit door onze onderzoeken zo in te richten dat direct aan de verplichting tot het uitvoeren van karterend veldonderzoek voldaan is. Onze goede contacten met de gemeentelijke en regionale archeologische beleidsambtenaren zorgen er voor dat onze onderzoeken direct zo geschreven zijn dat ze passen binnen de regels voor uw plangebied.

Soms lijkt u goedkoper uit te zijn bij een ander bureau dan ArcheoPro. Dit komt doorgaans doordat veel andere bureaus de onderzoeken opsplitsen in: Bureauonderzoek, Verkennend veldonderzoek en Karterend veldonderzoek en deze apart bij u offreren. Bijna tien jaar ervaring heeft ons geleerd dat het bevoegd gezag (de toetsers van uw vergunning-aanvraag) bijna altijd karterend veldonderzoek verplicht stellen. Gefaseerde aanpak kost u veel extra tijd en geld doordat elke fase apart moet worden aangevraagd, uitgevoerd en gerapporteerd. ArcheoPro bespaart u dergelijke nare verassingen. Uiteraard zullen wij geen onderzoeksfases uitvoeren die niet nodig zijn en laten wij in onze offertes duidelijk zien wat de kostprijs is van de verschillende onderzoeksfasen.

ArcheoPro verricht geen uitgebreide proefsleuvenonderzoek of opgravingen en heeft derhalve geen belang bij het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek. Indien archeologische resten zijn aangetroffen waarmee tijdens de planvorming rekening moet worden gehouden, adviseert ArcheoPro u over zodanige uitvoering van uw plannen (archeologie-vriendelijk bouwen, aanpassing van bouwlocatie of van ingreepdiepte), dat kan worden volstaan met zo min mogelijk archeologisch vervolgonderzoek.
Soms blijkt echter uit het vooronderzoek dat archeologisch vervolgonderzoek onvermijdelijk is. ArcheoPro helpt u dan verder door te adviseren waar u hiervoor het beste terecht kunt. Besparing van tijd en kosten staat hierbij voorop.
In eerste instantie dient dan een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Dit kan ArcheoPro direct voor u doen. Ondertussen zoekt ArcheoPro voor u een uitvoerder voor het noodzakelijke vervolgonderzoek en coördineert ArcheoPro indien gewenst, de uitvoering hiervan.
Dit alles vindt plaats in goed driehoeksoverleg tussen u als opdrachtgever, wij als archeologische specialisten en de gemeentelijke/regionale overheid.

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl